PRIVACYVERKLARING

olifant-Muurschildering-Behang-Aangepaste-Rhino-Leeuw-Olifanten-zijde-doek-papier-Muurschildering-Nieuwe-Foto-Wallpaper-Hoom.jpg_640x640

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk Qikker, gevestigd aan de Graaf Florislaan 48, 1405 BV Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://qikker.wordpress.com en https://qikker.nl Graaf Florislaan 48 1405 BV Bussum +31624769951

Mariella Bout is eigenaar van Praktijk Qikker. Zij is te bereiken via boutm@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Qikker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Qikker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Qikker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder > grondslag: toestemming
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren >grondslag: toestemming
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: grondslag: toestemming

– Qikker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Doel verwerking bijzondere persoonsgegevens (gezondheid):

Qikker maakt gebruik van een intake-formulier om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen.
Wettelijke grondslag verwerking bijzondere persoonsgegevens: toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming
Qikker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qikker) tussen zit.

Qikker gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Qikker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens    > Bewaartermijn   > Reden
Personalia                                       > 7 jaar                    > verplichting belastingwetgeving
Adres                                                > 7 jaar                    > verplichting belastingwetgeving
Telefoonnummer                           > 7 jaar                    > ten behoeve van evt. nazorg
E-mailadres                                     > 7 jaar                    > ten behoeve van evt. nazorg
Overige persoonsgegevens          > 7 jaar                    > ten behoeve van evt. nazorg

Delen van persoonsgegevens met derden
Qikker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Qikker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Qikker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Qikker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar boutm@xs4all.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Qikker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Qikker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via boutm@xs4all.nl.

 

Advertenties